Instal·lacions

Gas

Desenvolupament d’estudis de mercat, autoritzacions administratives, avantprojectes, projectes d’execució i direccions facultatives pel sector gasista (GLP, GN, Biogas,...)

 • Centres d’emmagatzematge de gas (plantes GNL , GLP,...).
 • Estacions de gas intermitges (ERM, Vaporitzadors,...).
 • Xarxes de distribució de municipis i urbanitzacions.
 • Estacions de servei amb sortidors de gas.
 • Escomeses i instal·lacions industrials i comercials.
 • Escomeses i instal·lacions receptores en el sector residencial.
 • Supervisió d’instal·lacions singulars (centres d’emmagatzematge, vaporitzadors, retimbrats,...).
 • Auditories de qualitat en el sector gasista.
VEURE PROJECTES

Energia

Desenvolupament de projectes i direccions facultatives en instal·lacions per la millora de l’eficiència energètica dels espais d’actuació i els processos de producció.

 • Calefacció (GLP, GN, Gasoil, Biomassa,...).
 • Climatització i fred industrial.
 • Fontaneria, sanejament, reg i protecció contra incendis.
 • Emmagatzematge de Productes Petrolífers i Productes Químics (APQ).
 • Energia solar, geotèrmia i eòlica.
 • Certificacions, prediagnòsi i auditories de eficiència energètica/ ISO 50001.
VEURE PROJECTES

Electricitat

Projectes i direccions d’obra de plantes, xarxes de distribució i instal·lacions elèctriques, optimitzant processos i recursos, i prioritzant l’estalvi energètic.

 • Centrals i plantes de generació d’energia elèctrica.
 • Línies elèctriques i sistemes de transport d’energia elèctrica.
 • Estacions, subestacions i centres de transformació.
 • Instal·lacions elèctriques de baixa, mitja i alta tensió
 • Estudis i càlculs d’il·luminació
 • Xarxa de veu i dades, cablejat estructurat i sistemes de comunicacions.
VEURE PROJECTES

CONTROL DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEG. SALUT

Serveis de control de qualitat en obra que permetin minimitzar impactes mediambientals i coordinar els processos de seguretat i salut.

 • Control de qualitat d’instal·lacions i edificació.
 • Informes Tècnics i Pericials.
 • Comunicacions / Llicencies / Autoritzacions ambientals.
 • Estudis / Avaluacions d’impacte ambiental.
 • Estudis / Plans de Seguretat i Salut.
 • Coordinacions de Seguretat i Salut en obra.
VEURE PROJECTES